top of page
Karar

FAALİYET ALANLARIMIZ

İŞ HUKUKU

Avcılar’da bulunan Hukuk Büromuz’da ; özel hukukun işçi-işveren uyuşmazlıklarını konu edinen bu alanında danışmanlık- vekillik ve arabuluculuk hizmeti vermekte, bu hizmet hem işveren hem de işçi düzeyinde gerçekleşebilmektedir. Verilecek olan avukatlık hizmetinin işveren düzeyindeki örnekleri:
 

 • “Şirketlerin İş Hukukundan Kaynaklı Riskleriyle İlgili Analiz Yapma,

 • İşçi Özlük Dosyalarının Denetimi, Düzenlenmesi Konusunda Danışmanlık,

 • Ücret Bordroları, Ödeme Dekontlarındaki Hukuki Konuların Denetimi,

 • Hizmet Akdi Devri Yahut İşyeri Devrinde Sürecin Yürütülmesi,

 • İş Sağlığı Ve Güvenliği Konularında Alınan Danışmanlık Hizmetinin Dökümantasyonel Ve Hukuki Yeterlilik Denetimi,

 • Arabuluculuk Sürecinde İşveren Temsili,

 • Haksız Rekabet Ve Gizlilik Sözleşmeleri,

 • İşçi Hizmet Akitlerinin Yerindelik Denetimi

 • İş tarafından açılan tazminat ve sair alacak davalarında işveren vekilliği “ olarak sıralanabilir.


İş aktinden kaynaklı uyuşmazlıklarla ilgili danışmanlık ya da avukatlık hizmeti almak isteyen işçilere verebileceğimiz hizmetin başlıkları ise:
 

 • “İş Aktinin İşçi Tarafından Haklı Nedenle Feshi Ve Kıdem Tazminatı Ve Sair Alacakların Tahsili,

 • İş Aktinin İşveren Tarafından Haksız Nedenle Feshi Ve Kıdem Tazminatı Ve Sair Alacakların Tahsili,

 • Sigortasız Çalıştırılmış İşçilerce Açılacak Hizmet Tespiti Davaları,

 • İş Kazası Veya Meslek Hastalığından Kaynaklı Tazminat Davaları,

 • Sürekli İş Göremezlik Veya Geçici İş Göremezlikten Kaynaklı Tazminat Alacakları,

 • İş Akti Geçersiz Feshedilen İşçilerin Açacakları İşe İade Davaları,

 • Kıdem Tazminatı, İhbar Tazminatı, Tahsil Edilemeyen Maaş, Fazla Mesai, Hafta Tatili Ve Ulusal Bayram- Genel Tatil Çalışma Alacakları,

 • Emeklilik, Askerlik, Evlilik Sebepleriyle İş Akti Feshi Ve Tazminat Alacakları,

 • Arabuluculuk Sürecinde İşçi Temsili, “ olarak örneklendirilebilir.

AİLE HUKUKU

Avcılar’daki Hukuk Büromuzda uzman kadrosu ile medeni hukukun en çok uyuşmazlık yaşanan alanı olan boşanma davaları başta olmak üzere aşağıda sıralanmış diğer alanlarında da her türlü danışmanlık ve vekillik hizmeti vermektedir.
 

 • Evlilik sözleşmesinin hazırlanması,

 • Anlaşmalı boşanma davaları ve anlaşma protokollerinin hazırlanması,

 • Zina, hayata kast, pek kötü veya onur kırıcı davranış, suç işleme ve haysiyetsiz hayat sürme, akıl hastalığı, terk nedenine dayalı çekişmeli boşanma davaları ile evlilik birliğinin temelinden sarsılması nedenine dayalı çekişmeli boşanma davaları,

 • Boşanma protokolü hazırlanması,

 • Ziynet eşyası talepleri,

 • Müşterek çocukların velayeti ve iştirak nafakası talepleri,

 • Yoksulluk nafakası,

 • Boşanma sebebiyle talep edilecek maddi ve manevi tazminat davaları,

 • Mutlak-nispi butlan davaları,

 • Aile konutu şerhi konulması,

 • Ailenin Korunması ve Kadına Şiddetin Önlenmesi Hakkında Kanun çerçevesinde her türlü tedbir ve uzaklaştırma kararının ivedi şekilde alınması,

 • İddet süresinin kaldırılması,

 • Velayetin değiştirilmesi,

 • Babalık davası,

 • Soybağının reddi,

 • Mal rejimlerine ilişkin sözleşmeler ve mal rejiminin tasfiyesi davaları

CEZA HUKUKU

Hukuk büromuz, ceza hukuku alanında güncel mevzuat değişikliklerini yakından takip ederek kendini güncellemeyi ilke haline getirmiş, gerek meslek içi eğitim seminerleri katılımı, gerekse yargılamada taraf vekili olduğu tipik davalardan hareketle gelişen mesleki tecrübesi ile ceza hukuku alanında da faaliyetlerini başarılı bir biçimde devam ettirmiştir.

Suçta ve cezada kanunilik ilkesi kapsamında 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda suç olarak tanımlanmış eylemler başta olmak üzere; soruşturma (savcılık) ve kovuşturma (yargılama) aşamasında aşağıda detaylı bilgilerine yer verilen alanlarda danışmanlık ve vekillik hizmeti vermektedir:
 

 • Cumhuriyet Savcılığı nezdinde yapılacak her türlü Şikayet ve Suç Duyurusu

 • Soruşturma aşamasının Mağdur, Şikayetçi vekili Olarak Takibi

 • Şüpheli Müdafii Olarak Soruşturma aşamasında aktif vekillik yoluyla hukuki destek sağlanması, savunma hazırlanması,

 • Mağdur, ve Katılan Vekili Olarak Ceza Davalarının Takibi, sonuçlandırılması

 • Sanık Müdafii Olarak gerek asliye ceza mahkemeleri gerekse ağır ceza mahkemeleri nezdinde hukuki destek verilmesi, savunma hazırlanması ve nihai hüküm akabinde itirazla devam edecek Bölge Adliye Mahkemeleri ve Yargıtay ceza daireleri nezdindeki yargılama safahatı takibi,

 • Tutuklamaya İtiraz ve Tahliye İşlemleri

 • Ceza Hukuku Alanında Her Türlü Danışmanlık Hizmeti

 • Sabıka Kaydı, Adli Sicil ve Arşiv Kayıtlarının Silinmesi, Memnu Hakların İadesi.

GAYRİMENKUL HUKUKU

Hukuk büromuz; gayrimenkul hukukunun aşağıda örnekleri sıralanmış olan alanlarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir:
 

 • Taşınmaz Satışı ve Satış İlişkisi Doğuran Haklar

 • Muris muvazaasına dayalı tapu iptal ve tescil davaları

 • Bağışlama sözleşmesi, geri alma ve ifadan kaçınma talepli davalar

 • Eser sözleşmeleri kapsamında yüklenicinin temerrüdü, ayıplı imalatından kaynaklı uyuşmazlıklar

 • Kat karşılığı inşaat sözleşmelerinden kaynaklı uyuşmazlıklar

 • Ölünceye kadar bakma ve gözetme sözleşmesi, iptali, tenkis ve feshinden kaynaklı uyuşmazlıklar

 • Satış vaadi sözleşmesi ve bu sözleşmeye dayalı tazminat ve tapu iptal davaları

 • İpotek tescil ve terkinine dair davalar

 • İzaleyi şüyu- ortaklığın giderilmesi davaları

 • Kentsel dönüşüm kapsamındaki kat karşılığı inşaat sözleşmeleri ve ilgili uyuşmazlıklar

 • Haksız el atmanın önlenmesi (meni müdahale) ve yıkım (kal) talepli davalar

 • Ecrimisil talepli uyuşmazlıklar

 • Kamulaştırma nedeniyle açılan davalar

 • Kamulaştırmasız el atmadan kaynaklı davalar

 • Alım, önalım ve geri alım hakkına dayalı tapu iptal ve tescil davaları

 • Kadastro tespitine itiraz davaları

TİCARET HUKUKU

Hukuk büromuz; temel ticari davalar ve çekişmesiz yargı işleri dahil olmak üzere ticari işletmeler hukuku, kıymetli evrak hukuku ve ortaklıklar hukukunun aşağıda örnekleri sıralanmış olan alanlarında avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.
 

 • Ticari Anlaşmaların Taslak Aşamasındaki Müzakere Süreci Ve Tamamlanması,

 • Ortaklık Ve Kredi Anlaşmaları,

 • Şirketlerde Ana Sözleşmenin Hazırlanması, Sermaye Arttırımı, Tasfiye Ve Ortaklıktan Çıkarma Uyuşmazlıkları

 • Şirket Genel Kurul Ve Yönetim Kurulu İşlemleri Yanısıra Durum Tespiti Ve Raporlama Hizmeti

 • Adi Ortaklık, Anonim Şirket, Limited, Kollektif, Komandit Ve Grup Şirketlere Dair Danışmanlık Ve Avukatlık Hizmeti,

 • Şirketlerarası Birleşme Ve Hisse Devrine Dair Uyuşmazlıklar,

 • Haksız Rekabetin Önlenmesine Dair Uyuşmazlıklar.

KİRA HUKUKU

Kira sözleşmesi, kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna karşılık kararlaştırılan kira bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. Kira sözleşmesi, belirli ve belirli olmayan bir süre için yapılabilir. Kararlaştırılan sürenin geçmesiyle herhangi bir bildirim olmaksızın sona erecek kira sözleşmesi belirli sürelidir; diğer kira sözleşmeleri belirli olmayan bir süre için yapılmış sayılır.

Kiraya veren; kiralananı kararlaştırılan tarihte, sözleşmede amaçlanan kullanıma elverişli bir durumda teslim etmek ve sözleşme süresince bu durumda bulundurmakla yükümlüdür. Kiralananla ilgili zorunlu sigorta, vergi ve benzeri yükümlülüklere, aksi kararlaştırılmamış veya kanunda öngörülmemiş ise, kiraya veren katlanır.
Kiracı, kira bedelini ve gerekiyorsa yan giderleri, sözleşmede yazılı olan tarihte, tarih yazılı değil ise; her ayın sonunda ve en geç kira süresinin bitiminde ödemekle yükümlüdür. Aynı şekilde kiracı, kiralananı, sözleşmeye uygun olarak özenle kullanmak ve kiralananın bulunduğu taşınmazda oturan kişiler ile komşulara gerekli saygıyı göstermekle yükümlüdür. Kiralananın olağan kullanımı için gerekli temizlik ve bakım giderlerini ödemek, gidermekle yükümlü olmadığı ayıpları kiraya verene gecikmeksizin bildirmek, bakım, satış ya da sonraki kiralama için zorunlu olduğu ölçüde, kiraya verenin ve onun belirlediği üçüncü kişinin kiralananı gezip görmesine izin verme kiracının yükümlülüğündedir.

Hukuk büromuzun en önemli uzmanlık alanlarından biri de konut ve işyeri kiralarından kaynaklı uyuşmazlıklardır. Bu kapsamda:
 

 • Kira sözleşmelerinin hazırlanması,

 • Tahliye taahhütnamesinin hazırlanması ve lüzumu hâlinde icraya konulması,

 • Kira sözleşmesinden kaynaklı alacakların tahsili ve kiracının ödemede gecikmesi nedeniyle açılacak olan tahliye davaları ve icra takipleri,

 • Kira sözleşmesinin kiraya veren tarafından haklı nedenle feshi ve tahliye davaları,

 • İhtiyaç nedeniyle kiracının tahliyesine dair davalar,

 • Kira bedelinin tespiti, uyarlama davaları,

 • Kiralananın sözleşme bitiminden önce geri verilmesinden kaynaklı uyuşmazlıklar,

 • Kiralananın el değiştirmesi sonucu yeni malikin gereksinimi dolayısıyla açılacak tahliye davaları,

 • Yeni dönem kira bedelinin mevcut sözleşme ve mevzuat kapsamında belirlenmesi,

 • Kira artış oranından kaynaklı uyuşmazlıklarda avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermekteyiz.

İCRA VE İFLAS HUKUKU

İcra ve iflas kurumu, hukukun en önemli alt dallarından biridir. Zira; genel olarak alacakların tahsili, kazanılan davalardaki hükümlerin yerine getirilmesinin temini ve bu kapsamda borçlunun sahip olduğu malvarlığı üzerinde gerçekleştirilecek her türlü icrai işlem, icra ve iflas hukukunun alanına girmektedir. Hukuk büromuz sahip olduğu mesleki tecrübe ile aşağıda kısaca yer verdiğimiz icrai uyuşmazlıklarınızda avukatlık ve danışmanlık hizmeti vermektedir.
 

 • ilamsız, ilamlı, çek- senet ya da yazılı bir belgeye dayalı her türlü alacağa dair icra takip dosyasının hazırlanması ve açılması,

 • Haciz işlemlerinin yürütülmesi,

 • İcra dosyası kapsamında borçlunun üzerine kayıtlı araçların, gayrimenkullerin sorgulanması, maaş haczi, borçlu adına kayıtlı işletmelerin tespiti, üçüncü şahıslar nezdinde tahakkuk etmiş- edecek alacaklarının haczi,

 • Haczedilen malvarlığının satılarak paraya çevrilmesi,

 • Malvarlığı üzerinde birden çok haciz bulunması durumunda hazırlanan sıra cetvellerinin takibi ve itirazı,

 • Borca itiraz halinde itirazın kaldırılması ve iptali için gereken davaların ikame edilmesi,

 • Borç ödeme taahhüdünün usulüne uygun alınması, taahhüdün ihlal edilmesi halinde icra ceza mahkemesi nezdinde yapılacak müracaatlar,

 • Kambiyo senetlerinin takibe konması ve icrai işlem tesisi,

 • İmzaya, borca, yetkiye itiraz davalarının açılması,

 • Takibin iptali davaları,

 • Usulüne aykırı olarak yapılan tebligatlara karşı açılacak davalar, tebligatı öğrenme tarihinin tashihi davaları,

 • İpotek ve rehnin paraya çevrilmesi yoluyla gerçekleşecek icrai işlemler,

 • İpotek ve rehnin paraya çevrilmesi yoluyla gerçekleşecek icrai işlemleri.

bottom of page